آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی
با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران
(موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی.
ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(پلیس نظارت بر اماکن عمومی).
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان
اتحادیه: اتحادیه صنفی
سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب( به نشانی: iranianasnaf.ir).

نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها و اتاق های اصناف

ماده ۲- نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها در اجرای تبصره(۱) ماده(۱۷) قانون:
۱- رسته های مشمول تبصره(۱) ماده(۱۷) قانون براساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی تعیین می گردد.
۲- اتحادیه ها موظفند پس از مشخص شدن رسته های موضوع بند(۱) افراد معرفی شده توسط واحدهای صنفی ذی ربط را به ناجا معرفی نمایند.
۳- ناجا می بایست ظرف مدت یک هفته نظر خود را جهت صدور کارت به اتحادیه اعلام نماید. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی می گردد.
تبصره:- اعلام نظر منفی از سوی ناجا درخصوص فرد معرفی شده می بایست به طور مستند و مستدل به اتحادیه اعلام گردد.
۴- اتحادیه موظف است پس از کسب نظر ناجا، ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور کارت شناسایی
عکس دار جهت متقاضی اقدام نماید.
ماده ۳- نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها درخصوص تعطیل و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب(موضوع ماده(۲۷) قانون):
۱- شناسایی و معرفی واحد صنفی بدون پروانه کسب به اتاق اصناف توسط اتحادیه.
۲- اتاق اصناف موظف است ظرف مدت سه روز چنانچه واحد صنفی موردنظر بدون پروانه کسب باشد مراتب را تایید و بلافاصله به ناجا اعلام نماید.
۳- اخطار پلمب به واحد صنفی مذکور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام اتاق اصناف توسط ناجا با رعایت تبصره(۱) ماده(۲۷) قانون.
تبصره ۱- اخطاریه در دو نسخه تهیه، یک نسخه به متصدی واحد بدون پروانه کسب ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد فاقد پروانه و ابلاغ کننده رسیده و در پرونده مربوطه درج می شود. درصورت عدم حضور متصدی واحد و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول درمحل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده وی درج می گردد. الگوی اخطاریه توسط ناجا و با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد.
تبصره۲- کلیه اطلاعات مربوط به شناسایی، معرفی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب باید توسط اتحادیه یا اتاق اصناف(به تشخیص اتاق) در سامانه اصناف ثبت گردد. ناجا نیز می بایست تصویر اخطاریه پلمب و فک پلمب را جهت ثبت در پرونده صنفی و سامانه اصناف به اتحادیه و یا اتاق اصناف منعکس نماید.
۴- پلمب واحد بدون پروانه کسب توسط ناجا ظرف مدت ده تا بیست روز از زمان ابلاغ اخطار.
تبصره- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، می بایست برای اعمال مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی توسط ناجا به مراجع قضایی ذی ربط معرفی شوند.
ماده ۴- درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی مذکور از سوی اتحادیه، اتاق اصناف ذی ربط و ناجا مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و مطابق ضوابط ماده(۳) این آیین نامه پلمب نمایند. (موضوع تبصره(۴) ماده(۲۷) قانون).
ماده ۵- نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها درخصوص تعطیل موقت واحدهای صنفی متخلف(موضوع ماده(۲۸) قانون) مطابق با آیین نامه اجرایی ماده(۲۸) قانون انجام می شود.

سایر مقررات

ماده ۶- ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در مواد(۲۷) و (۲۸) قانون نسبت به تأمین مأمور مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۷- فک پلمب واحد صنفی با اعلام اتحادیه و توسط ناجا، مطابق ماده(۲۷) قانون صرفاً در موارد زیر امکان پذیر می باشد:
۱- ثبت درخواست متقاضی صدور پروانه کسب در سامانه اصناف و ارائه بخشی از مدارک شامل(سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع، گواهی اداره امور مالیاتی) بدیهی است پس از فک پلمب باید سایر مدارک نیز مطابق مقررات ارائه و تکمیل گردد.
۲- اعلام انصراف دارنده واحد صنفی از ادامه فعالیت، برای یکبار و مشروط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت مجدد در آن مکان تا اخذ پروانه کسب.
تبصره- درصورت ادامه فعالیت واحد صنفی فک پلمب شده، واحد مذکور مجدداً پلمب و فک پلمب دوباره آن صرفاً منوط به دریافت پروانه کسب خواهد بود.
ماده ۸- ناجا و دبیرخانه هیات عالی نظارت موظفند ضمن اتصال سامانه های اصناف و ناجا فرایند همکاری خود را تسهیل نمایند.
ماده ۹- این آیین نامه در اجرای ماده(۸۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر(۹) ماده و(۵) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تهیه و در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.