| یکشنبه, فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

تبلیغات

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۱۶۹/۶۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کا...

بایگانی: قانون بهبود محیط کسب و کار - اتحادیه خواربارفروشان بوکان