آیین نامه اجرایی نوع صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده ۱۲ ق.ن.ص  کشور ) مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

ماده ۶: شرایط تمدید پروانه کسب :

۱: ارایه گواهی اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده .

۲: داشتن کارت معاینه بهداشتی دارای اعتبار زمانی.

۳: رضایت نامه محضری شرکاء ( درصورتیکه رضایت نامه قبلی یا منقضی یا باطل شده باشد )

۴: گواهی گذراندن دوره های آموزشی مرتبط از سوی مرکز آموزش اصناف و یا مراکز آموزش مورد تایید کمیسیون نظارت.

۵:شرکت در کلاس دوره ویژه بهداشت اصناف ( به استناد بند ۸ صورتجلسه شماره ۲۴۵۱۴/۱۹/۱۱۲ مورخ ۲۶/۰۱/۹۳ کمیسیون محترم نظارت بر اصناف)

۶: پرداخت حق عضویت سالانه بر اساس تعرفه مصوب.

۷: پرداخت مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال به حساب اتاق اصناف ایران بابت تمدید پروانه کسب.

۸: پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب اتاق اصناف شهرستان بابت تمدید پروانه کسب.

۹: پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب اتحادیه بابت تمدید پرانه کسب.

۱۰: پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰ ریال به حساب خزانه.

۱۱: چاپ و تمدید پروانه کسب و تحویل آن به متقاضی در قبال اخذ رسید.