در اجرای بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ کمیسیون نظارت بر اصناف نرخ خدمات استفاده از سایت اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان را بشرح ذیل اعلام می دارد.

۱- از یک روز تا ۱۵ روز بصورت بنر و لوگو  ۴۰۰/۰۰۰ ریال

۲- از یک روز تا ۳۰ روز بصورت بنر و لوگو ۶۰۰/۰۰۰ ریال

لذا چنانچه اعضای تحت پوشش خواهان تبلیغ کالا و خدمات خود از طریق سایت اتحادیه می باشند می توانند جهت عقد قرارداد به دفتر اتحادیه مراجعه و در صورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۲۲۶۰۰۹ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان