تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

الف- قانون: قانون نظام صنفی.

ب- بازرس: بازرس فردی است که با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررارت این آیین نامه تعیین می شود.

ج- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این آیین نامه تعیین می شود.

نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲- واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذی ربط به منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می شود.

تبصره- تعداد بازرسان مورد نیاز، به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین می گردند.

ماده ۳- شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:

الف) نداشتن سوء پیشینه کیفری.

ب) سلامت جسمی و روانی.

ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

د) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به استثناء معافیت پزشکی.

ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استان ها و فوق دیپلم در شهرستان ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ( در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران).

و) حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.

احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان می باشد.

تبصره ۱- بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.

تبصره ۲- بکارگیری کارمندان اتحادیه ها و اتاق های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع می باشد.

تبصره ۳- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق های اصناف به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:

۱- بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

۲- ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به طور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذی ربط.

۳- شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده “۵۵” قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.

۴- همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.

۵- همکاری با اتحادیه های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.

ماده ۵- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:

۱- بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی صلاح در قالب تیم های حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیم های مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرسی اولویت محور(.

۲- بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور(.

ماده ۶- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:

۱- شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهیگری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف استبه منظور دریافت شکایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شکایات وارده از نمونه فرم ها ونرم افزارهایی که توسط اتاق ایران ارایه می گردد، استفاده نماید.

۲- ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).

۳- پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.

تبصره- در صورت وصول گزارش، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.

۴- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حکومتی در صورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.

چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان ها

ماده ۷- اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (۶) ماده “۴۵” قانون به منظور مدیریت، سیاست گذاری، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید.

تبصره- انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۸- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق ها:

۱- پیگیری و نظارت بر تشکیل و عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان ها و مراکز استان ها.

تبصره- اتاق اصناف ایران می تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استان ها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستان های هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.

۲- ارتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روش های کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۳- ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی.

۴- دریافت گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت استان ها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها به صورت هفتگی به منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر مسئولین ذی ربط.

۵- شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استان ها براساس شاخص های ارزیابی عملکرد.

سایر مقررات

ماده ۹- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:

۱-از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.

۲- از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (۷) ماده “۷۲” قانون) متناسب با برنامه ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده های متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده “۶” آیین نامه اجرایی ماده “۴۷” قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده “۳۱” قانون(.

تبصره- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیش بینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.

ماده ۱۰- دروه های آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دوره های مورد نیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستان ها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار می گردد.

ماده ۱۱- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۲- این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده “۳۷” و بند (۶) ماده “۴۵” قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان