تعاریف

ماده۱- تعاریف:

۱. اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

۲. اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

۳. سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۴. انتخابات: انتخابات نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق ایران

تعداد نمایندگان اتاق اصناف استان ها

ماده ۲- اعضای هیات رئیسه اتاق شهرستان­ها از بین خود (داوطلبان) و با رای مخفی، نمایندگان استان در اتاق ایران را به ترتیب زیر با نظارت کمیسیون مرکز استان انتخاب می ­نمایند.

الف- تعداد نمایندگان اتاق شهرستان ­های هر استان در اتاق ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می­شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیأت رییسه اتاق شهرستان­ های آن استان به ترتیب اکثریت آراء انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می­گردند.

تبصره ۱- رئیس اتاق مرکز استان علاوه بر تعداد نمایندگان منتخب یکی از نمایندگان آن استان در اتاق ایران است.

تبصره۲- تعداد نمایندگان استان تهران در اتاق ایران حداکثر بیست نفر و سایر استان­ ها حداکثر ده نفر خواهد بود.

تبصره۳- ترکیب نمایندگان استان در اتاق ایران همواره نیمی از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی می­باشد. چنانچه تعداد نمایندگان مذکور فرد باشد نسبت فوق بدون درنظر گرفتن رئیس اتاق مرکز استان تعیین می­گردد.

ب- تعداد نمایندگان اتاق شهرستان­ های هر استان در اتاق ایران براساس آمار تعداد واحدهای صنفی هر استان در سامانه اصناف توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت محاسبه و به سازمان­ ها اعلام خواهدشد.

هیات اجرائی برگزاری انتخابات

ماده۳- به منظور برگزاری انتخابات، هیات اجرائی در مرکز استان با ترکیب نمایندگان دستگاه ­های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می­باشد:

الف- سازمان(به عنوان رئیس)

ب- استانداری

ج- رئیس اتاق مرکز استان

تبصره- محل استقرار هیات اجرائی در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسمیت می­یابد.

ماده۴-دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است دو ماه قبل از پایان دوره قانونی اتاق ایران مقدمات برگزاری همزمان انتخابات را حتی ­المقدور در سراسر کشور با ارائه برنامه زمان بندی­ شده فراهم نماید. کمیسیون­ های نظارت مراکز استان­ ها موظفند بر این اساس دستور برگزاری انتخابات را به هیات اجرائی صادر نمایند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.

ماده ۵- هیأت اجرایی موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت ­نام (حاوی زمان، مکان ثبت ­نام و تعداد داوطلبان مورد نیاز) اقدام و از اعضای هیات رییسه اتاق شهرستان­ ها دعوت نماید تا ظرف مهلت یک هفته جهت ثبت ­نام به سازمان­ها و ادارات تابعه مراجعه نمایند.

تبصره ۱- فراخوان ثبت­ نام فقط به روش ­های ذیل مجاز است: (حتی­ المقدور هر سه روش یا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضای هیات رئیسه اتاق شهرستان­ ها توسط سازمان و ادارات تابعه

ج- ارسال پیامک برای کلیه اعضای هیات رئیسه اتاق شهرستان­ ها

تبصره ۲- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به سازمان و یا ادارات تابعه و ارائه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیات رئیسه اتاق شهرستان نسبت به تکمیل پرسشنامه و ثبت­ نام اقدام نمایند. (مطابق فرم پیوست(

ماده ۶- هیات اجرائی موظف است ظرف مهلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای، اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا و تعداد نمایندگان مورد نیاز) اقدام نماید.

تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روش­ های ذیل مجاز است. (حتی­ المقدور هر سه روش یا حداقل دو روش(

الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

ب- ابلاغ آگهی به کلیه اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان­ ها

ج- ارسال پیامک برای کلیه اعضای هیات رئیسه اتاق شهرستان­ ها

ماده ۷- انتخابات نمایندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضای اتاق شهرستان­ ها، رسمیت می­یابد. در صورت نرسیدن به نصاب لازم، هیات اجرائی مکلف است (مطابق ماده۶ این دستورالعمل) نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات با حداقل یک­ چهارم اعضای اتاق شهرستان­ ها، ظرف مدت ده روز اقدام نماید.

برگزاری انتخابات

ماده ۸- وظایف هیات اجرائی در روز برگزاری انتخابات:

۱-صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲-جلوگیری از ورود افراد غیرصنفی و کارکنان اتاق­ها به محل اخذ رای. (موارد استثناء با مجوز رییس هیأت اجرایی می­باشد).

۳- الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رای­گیری در محل اخذ رای به تفکیک صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی

۴- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق رای خالی قبل از شروع رای­ گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه به امضای اعضای هیات اجرائی در محل اخذ رای.

۵- تطبیق رای­ دهندگان با فهرست اسامی اعضای هیات رئیسه اتاق شهرستان­ ها با رویت کارت شناسایی معتبر.

تبصره- وکالت برای دادن رای ممنوع است.

۶- جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رای و اخراج افراد متخلف از محل رای­ گیری.

۷- تمدید ساعت رای­ گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیات اجرائی با تنظیم صورتجلسه.

۸-بازنمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء ماخوذه پس از پایان مهلت اخذ رای و تنظیم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هریک از داوطلبان در حضور آنان. (در صورت تمایل آنها(

۹-اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هریک از داوطلبان. (در صورت تقاضای آنها)

۱۰-ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون نظارت، پس از پایان شمارش آراء.

۱۱-درصورتی که به تشخیص هیأت اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیرممکن باشد می­ بایست با تنظیم صورتجلسه­ ای انتخابات را متوقف نموده و در اولین فرصت نسبت به تجدید روز رای­ گیری اقدام گردد.

کیفیت شمارش آراء

ماده ۹- نحوه شمارش آراء:

۱- تعداد رای­ دهندگان با آراء ماخوذه تطبیق و برگه­ های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ­ های رأی کسر می­شود. اما چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد رای­ دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می­شود.

۲- درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی­شود.

۳- درموارد ذیل برگه­ های رأی باطل لیکن جزء آراء ماخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و برگه­ های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهدشد.

الف) آراء ناخوانا.

ب) آراء حاوی اسامی غیراز داوطلبان.

ج) آراء سفید ریخته­ شده در صندوق.

۴- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می­شود.

۵- در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان و درغیر این صورت از طریق قرعه­ کشی توسط هیات اجرائی و در حضور آنان انجام می­شود.

۶- درصورتی که نام­ خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام­ خانوادگی قیدگردیده مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آراء باقی­مانده غیرقابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

رسیدگی به شکایات

ماده ۱۰- رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:

۱- چنانچه هریک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند میتوانند حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از انتخابات شکایات خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت مرکز استان تسلیم نمایند.

۲- رییس کمیسیون نظارت موظف است شکایت شاکی را حداقل ظرف پانزده روز در کمیسیون نظارت مورد رسیدگی قرارداده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید. رای کمیسیون در این مورد قطعی و لازم­الاجرا است.

ماده ۱۱- درصورت عدم وصول و یا رد شکایت در موعد مقرر، سازمان موظف است صورتجلسه انتخاب را به همراه تاییدیه کمیسیون نظارت به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نماید.

سایر مقررات

ماده ۱۲- درصورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر اعضاء هیات اجرائی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً برگزاری به موقع انتخابات که منجر به تضییع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳- درصورت عدم حضور هریک از اعضاء هیات اجرائی، انتخابات تعطیل نمی­گردد و رئیس کمیسیون نظارت موظف است نسبت به تعیین عضو جایگزین اقدام نماید.

ماده ۱۴- این دستورالعمل در اجرای ماده۴۲ قانون نظام صنفی مصوب۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۱۴ماده و ۷تبصره تهیه و در تاریخ۲۲/۴/۱۳۹۳ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرارگرفت و از تاریخ تصویب، دستورالعمل قبلی لغو می ­گردد.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان