یونس عباسی لابه در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان گفت: هر چند مراجع ذیصلاح با هدف رعایت حال مصرف کنندگان با تاسیس فروشگاههای زنجیره ای موافقت می نمایند ، متأسفانه فروشگاه های ایجاد شده با عدم رعایت رقابت سالم علی الخصوص ضوابط داخلی مربوطه و عدم رعایت ضرایب سود عمده و خرده فروشی تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت و حتی عرف رایج بازار موجب متضرر شدن خرده فروشان و لطمه زدن به اعتبار صنفی چندین ساله اعضاء گردیده اند.

وی افزود: متأسفانه این گونه فروشگاه ها با عدم رعایت رقابت سالم علی الخصوص ضوابط داخلی مربوطه و عدم رعایت ضرایب سود عمده و خرده فروشی تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت و حتی عرف رایج بازار موجب متضرر شدن خرده فروشان و لطمه زدن به اعتبار صنفی چندین ساله اعضاء گردیده اند.

رئیس اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان در ادامه با اشاره به تعداد پروانه کسب های ابطالی ، افزود: اکثریت اعضای تحت پوشش اتحادیه خواربارفروشان بوکان افرادی با تحصیلات عالیه دایر نمودن واحد صنفی را با سرمایه اندک که اکثراً از طریق فروش اموال شخصی تامین گردیده شغل تلقی منتهی پس از مدتی به دلیل ایجاد فروشگاههای زنجیره ای – مستأجر بودن – چک برگشتی – کالاهای فاسد شده بر اثر عدم فروش – ورشکستگی و… و سایر هزینه های جانبی اقدام به تعطیلی واحد صنفی نموده اند که در این راستا در سالهای ۹۳ -۹۴- ۹۵ – ۹۶ و تا پایان مرداد سال ۹۷ جمعاً ۳۸۰ نفر جهت ابطال پروانه کسب اقدام نموده اند.

وی در ادامه اظهار کرد: از سال ۹۳ لغایت پایان مردادماه ۹۷ تعداد ۷۰۷ فقره پروانه کسب (افتتاحیه) صادر و نظر به ثبت مشخصات دارندگان پروانه کسب در سامانه رصد ایرانیان اصناف می توان ادعا نمود که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای جوانان شغل ایجاد منتهی هیچگونه حمایت برای حفظ شغل های ایجاد شده انجام نمی پذیرد.

عباسی در پایان تاکید کرد: مورد انتظار است که مسئولین محترم ذیصلاح با اصلاح ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن و ضوابط داخلی فروشگاه های زنجیره ای در جهت پایداری شغل های ایجاد شده همکاری لازم را مبذول فرمایند.